Minimum proti šikaně

        Naše škola se pro žáky snaží vytvořit otevřené a přátelské prostředí. O tom svědčí i kladné hodnocení jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Ani sebelepší škola však v dnešní době není imunní proti výskytu sociálně patologických jevů.

         Chceme být připraveni rizikové chování zachytit hned v počátku a účinně na něj reagovat, nebo jej zastavit. Pro tyto účely má škola vytvořen Minimální preventivní program, který je pro školu závazný a slouží jako základní nástroj prevence sociálně patologických jevů. Program se vždy řídí platným metodickým pokynem MŠMT ČR a je pravidelně jednou ročně aktualizován.

           Důležitou součástí prevence je spolupráce všech pedagogů s vedením školy a otevřená komunikace vůči rodičům. Abychom byli úspěšní, žádáme Vás, rodiče, pokud budete mít jakékoli podezření, že je vašemu dítěti, či jinému žákovi školy ubližováno, neprodleně se na nás obraťte. Veškeré informace budeme brát velmi vážně a vzniklé situace jsme připraveni neodkladně, odborně a bezpečně řešit.

Minimální preventivní program FZUŠ HAMU v Praze

Postup školy při výskytu šikany