Společné vzdělávání

Naše škola má již dlouholetou zkušenost se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Podle současných trendů v inkluzivní pedagogice se snažíme poskytovat těmto žákům rovné příležitosti v uměleckém vzdělávání.

Zabezpečení vzdělávání žáků se SVP probíhá v souladu s platnou legislativou (novela Školského zákona č. 82/2015 Sb. a novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

Jak to funguje?

Škola má k dispozici svého speciálního pedagoga, který je zároveň koordinátorem pro poskytování podpůrných opatření žákům se SVP a komunikuje i se spádovými poradenskými zařízeními, jimiž jsou Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Speciálně pedagogická centra (SPC). Ve škole je nastaven dobře fungující vnitřní komunikační systém mezi koordinátorem, vedením školy, učiteli a rodiči/zákonnými zástupci. Ten zajišťuje efektivní a kontinuální informovanost všech zúčastněných stran. Veškeré informace o žácích se SVP podléhají přísným pravidlům a řídí se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Jak to probíhá?

Samotná péče o žáky se SVP je rozdělena do tří na sebe navazujících úrovní:

Individualizovaná podpora je poskytována speciálním pedagogem školy tam, kde učitel zjistí přetrvávající začátečnické obtíže (mírný typ školní nezralosti), nižší adaptabilitu, mírné deficity v některých vzdělávacích oblastech, nebo např. jazykovou bariéru v rodině.

Plán pedagogické podpory (PLPP) může vzniknout, pokud i přes individualizovanou podporu potíže ve vzdělávání přetrvávají, či pokud byla poradenským zařízením žákovi přiznána podpůrná opatření prvního stupně. Plán obsahuje stručný popis obtíží žáka, návrh úprav vzdělávání a stanovení dílčích cílů. PLPP se dle našich zkušeností velmi osvědčil a mnohdy se stal vodítkem pro následnou diagnostiku v poradenských zařízeních.

Individuální vzdělávací plán (IVP) škola zpracovává pouze na základě doporučení z poradenských zařízení. Může být realizován ve 2. až 5. stupni podpůrných opatření. IVP vychází z platného školního vzdělávacího programu a obsahuje doporučení např. na úpravu obsahu a rozsahu učiva, kompenzační pomůcky, organizaci výuky či hodnocení.

Co pro to mohou udělat rodiče?

Mnozí rodiče už k nám přicházejí s tzv. Doporučením z poradenských zařízení. Pokud se SVP projeví až v průběhu vzdělávání, je jim návštěva poraden doporučena. Tam, po provedení diagnostiky, pak kolegové vyhotoví Doporučení pro další vzdělávání žáka. Na jeho základě pak škola může upravovat podmínky pro vzdělávání, nakupovat pomůcky nebo řešit odlišné nároky na výuku.

Žákům se SVP cíleně pomáháme již od roku 2012. Za tuto dobu jich naší školou prošlo několik desítek, mnozí s velmi dobrými výsledky. Osvědčilo se nám použití principů společného vzdělávání jako zajímavé a netradiční cesty, umožňující celkově zkvalitnění vzdělávacích služeb pro všechny žáky ve všech čtyřech uměleckých oborech.