Historie školy

Založení školy

Základní umělecká škola, Praha 5 - Stodůlky, K Brance 72 v roce 2011 oslavila 50. let působení na Městské části Praha 13. Vznikla v roce 1961 jako pobočka Lidové školy umění v Modřanech a to jako jednooborová Lidová škola umění (LŠU). V roce 1968 škola přestala být pobočkou a stala se samostatnou Lidovou školou umění ve Stodůlkách. Tradičně prvním zřízeným oborem na škole byl obor hudební. Škola byla umístěna do budovy pocházející z období kolem roku 1790. Původně sídlil zde Obecní úřad, spořitelna Kampelička a byl tu také ubytován obecní strážník. Po přestěhování Obecního úřadu do protější budovy zde byly zřízeny pomocné třídy místní literní školy a v roce 1961 byla budova předána Lidové škole umění

 
Vladimír Tyle

Podle I. knihy Kroniky Lidové školy umění ve Stodůlkách, jejíž kronikářkou mezi lety 1961 až 1968 byla paní Karla Bretová, je dokladováno, že prvním ředitelem školy byl tehdy jmenován pan Vladimír Tyle, který na škole setrval ve své funkci do roku 1968. Poté působil jako učitel hry na flétnu a klavír až do roku 1994. Vychoval za svojí pedagogickou kariéru řadu skvělých hudebníků.

Od září 1968 byla jmenována do funkce ředitelky paní Hana Platzová, která školu vedla dlouhých 23 let až do roku 1991, kdy byla ve funkci vystřídána panem Josefem Mackem. Pan ředitel Macek ukončil své působení ve funkci ředitele odchodem do důchodu v roce 2000, kdy se funkce ředitelky ujala houslistka paní Dana Řáhová. V současné době školu vede spolu s ostatními členy pedagogického sboru PhDr. Bojana Kljunić, Ph.D., která do funkce ředitelky byla jmenována 23. září roku 2009.

Jak jsme již zmínili prvním oborem, který se na naší Základní umělecké škole vyučoval, byl hudební. K hudebnímu oboru se v 90. letech 20. století postupně přidal obor taneční, následně obor výtvarný, a nejmladším oborem naší školy je literárně-dramatický. Mateřská budova školy za vedení paní Dany Řáhové, prošla v letech 2004 až 2006 rozsáhlou rekonstrukcí. Nevyhovující prostory byly sanovány, z půdy budovy vzniklo další patro školy, z důvodů vzlínající vlhkosti zdiva, škola byla podříznuta a odizolována. Také interiér budovy byl zmodernizován. Všechny změny, kterými mateřská budova Základní umělecké školy v průběhu let prošla, dokládá bohatá fotodokumentace.

Neméně zajímavé je, že v době založení v roce 1961 se na škole vyučovala pouze hra na klavír a ze 100 přezkoušených dětí jich bylo přijato 43, což odpovídalo tehdejším možnostem školy. Následně, s narůstajícím počtem obyvatel v okolí, a se změnou statutu obce na městskou část Praha 13, se tato kapacita postupně navyšovala. Škola v roce 1990, kdy se Lidové školy umění přejmenovaly na Základní umělecké školy, čítala 200 žáků. V posledních deseti letech se tato kapacita navýšila na 680 žáků, a neustále roste, neboť se škola nachází v tzv. urbanisticky rozvojové zóně Prahy. Od září školního roku 2011/2012 kapacita naší školy byla zvýšena na 720 žáků.

S narůstajícími požadavky na celkovou kapacitu školy je spojena i problematika nedostatku prostor k výuce, neboť mateřská budova školy má jenom 10 tříd vhodných pro výuku a malý koncertní sál. Proto je Základní umělecká škola nucena provozovat svoji výchovně-uměleckou činnost na dalších dvou detašovaných pracovištích. Jsou to především prostory Základních škol Městské části Praha 13.

Od svého vzniku se ZUŠ Stodůlky významným způsobem podílí na kulturním životě naší městské části. Například koncerty v Obřadní síni radnice Prahy 13 a v kostele svatého Jakuba Staršího se již staly tradicí. O tom, že se umělecká činnost našich žáků spolu s jejich pedagogy neomezuje jenom na městskou část Praha 13, svědčí i naše pravidelná účast na festivalech jako je Libeňské jaro mladých Praha 8 anebo festival „Zahrada“ ZUŠ Taussigova . Zároveň naše škola už delší dobu spolupracuje s Fakultní nemocnicí Motol, pro kterou pořádá koncerty pro nemocné a postižené děti. Pravidlem se také staly koncerty pro klub seniorů ve Stodůlkách.

Od roku 2010 se vedení školy spolu s jejím pedagogickým sborem snaží navazovat i mezinárodní spolupráci v nejrůznějších státech Evropy a EU. Jedná se zejména o kontakty se vzdělávacími institucemi v zahraničí poskytující obdobný druh a úroveň uměleckého vzdělávání. S vybranými partnery pak škola uzavírá deklaraci o dlouhodobé vzájemné spolupráci v pedagogické a umělecké činnosti. První oficiální partnerskou školou ve školním roce 2010 - 2011 se stala Základní hudební škola Petra Konjoviće v Bělehradě. Deklaraci o vzájemné spolupráci podepsaly obě ředitelky škol na půdě Velvyslanectví České republiky v Bělehradě. V tomto hlavním městě Republiky Srbsko žáci našeho hudebního oboru pobývali se svými pedagogy pět dní a reprezentovali školu na řadě koncertů v centru Bělehradu.

Ve všech oborech školy naši žáci pravidelně obsazují přední místa na různých soutěžích a ti nejlepší dále pokračují ve studiu na středních školách uměleckého směru. Cílem pedagogického sboru školy je příprava dětí a mládeže nejen po stránce umělecké a odborné, ale také napomoci v utváření komplexních vloh osobnosti našich dětí.

 


Fotogalerie