Studium

Studium

Pokud si přejete, aby Vaše dítě studovalo některý ze čtyř uměleckých oborů na naši základní umělecké škole, je zapotřebí absolvovat přijímací zkoušky. Termíny přijímacích zkoušek jsou zpravidla vypisovány na období měsíce května, června či září. Termíny přijímacích zkoušek jsou včas vyvěšeny na našem webu, na nástěnce ve škole, oznámeny v místním tisku, a dalších tištěných materiálech, které škola každý rok umísťuje na viditelných místech v rámci celé MČ Praha 13 (např. na mateřských či základních školách, nákupních centrech, úřadu MČ Praha 13 ad.).

K registraci na přijímací zkoušky použijete odkaz na našich webových stránkách, kde vyplníte online přihlášku a zarezervujete si konkrétní datum a čas přijímací zkoušky. Zároveň tuto přihlášku vytištěnou a podepsanou zákonným zástupcem donesete s sebou. V případě uchazeče o vzdělávání, který je cizí státní příslušník mimo členských států EU, je nutné navíc ještě předložit platnou kartičku povolení k pobytu a podepsat souhlas s pořízením její kopie.

Délka přijímací zkoušky je ohraničena. Zpravidla 10 až 15 minut. V hudebním oboru si každý uchazeč dopředu připraví zpěv jedné lidové písně, obdobně v literárně dramatickém oboru si připraví přednes 1 kratší básně. Uchazeči o vzdělávání ve výtvarném oboru si s sebou přinesou ukázky maleb a kreseb z poslední doby, v tanečním oboru si uchazeči připraví na přijímací zkoušku krátkou taneční improvizaci na jejich oblíbenou píseň.

Uchazeči o vzdělání jsou po skončení přijímací zkoušky obodování přijímací komisí v těchto kategoriích:

  Hudební obor Literárně dramatický obor Výtvarný obor Taneční obor
1 intonace tvořivá dramatika domácí práce flexibilita
2 sluch slovesnost kresba na zadané téma fyzické předpoklady
3 rytmus muzikalita barevná kompozice rytmus
4 paměť představivost výtvarné předpoklady/celkový výtvarný projev paměť
5 fyzické předpoklady zájem o obor   improvizace

 

Za každou kategorii mohou uchazeči obdržet maximálně 5 bodů. Celkový počet bodů, které uchazeči u přijímací zkoušky mohou obdržet je 25, ve výtvarném oboru je maximum 20 bodů. Přijímací komise je tvořena odborníky v daném oboru. Přijímací komise má přesně daný manuál, podle kterého u přijímací zkoušky postupuje. Jednotlivá kritéria hodnocení uvádíme v následujícím odkazu.

Po skončení přijímacích zkoušek jsou všichni uchazeči seřazeni do tabulky podle jednotlivých studijních zaměření. Výsledky přijímacích zkoušek jsou známy většinou do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek. Nejprve jsou přijímáni žáci s nejvyšším počtem obdržených bodů. V případě rovnosti bodů dále rozhoduje věk (od mladších po starší). V případě rovnosti bodů i data narození rozhoduje abecední pořadí. Kvůli ochraně osobních údajů jsou přijatí žáci na výsledkách přijímacích zkoušek zveřejněni pod speciálním kódem, který obdrží u přijímacích zkoušek. Rozhodnutí o přijetí žáka je zasláno žákovi doporučeným dopisem.

Každoročně se stává, že nemůžeme přijmout do vzdělávání všechny žáky, kteří se přihlásí na přijímací zkoušky. Děje se tak z důvodu přesně dané maximální kapacity školy, kterou škola nesmí překročit. V současné době je maximální povolená kapacita naší školy 1000 žáků. Z tohoto důvodu, jsou žáci, kteří nemohou být z kapacitních důvodů přijati, označeni jako náhradníci k přijetí, o čemž jsou zákonní zástupci informováni pomocí emailu. V případě že se místo na škole uvolní, a někteří rodiče své děti dodatečně odhlásí ze vzdělávání, jsou náhradníci k přijetí okamžitě kontaktováni. O pořadí oslovení náhradníků opět rozhoduje celkový počet bodů a celkové umístění na přijímacích zkouškách.

Další dotazy či upřesnění Vám rádi odpovíme buď telefonicky či emailem, viz kontakty.