Tisk

O škole

současná budova školy současná budova školy

Kde se nacházíme?

Základní umělecká škola, Praha 5 - Stodůlky, K Brance 72 vznikla v roce 1961 v budově původní staré obecní školy ve Stodůlkách. Škola má výhodnou polohu, je dostupná pro široké spektrum veřejnosti díky nedaleké stanici metra Stodůlky a blízké autobusové dopravě. V blízkosti se nacházejí základní školy, což umožňuje jejich žákům plnohodnotné využití volného času právě v naší ZUŠ.

 

Rekonstrukce školy

V průběhu let 2004 až 2006 škola prošla významnou rekonstrukcí. V současné době je čtyřoborovou školou zřízenou Hlavním městem Praha a zařazenou do Školského rejstříku dle zákona 561/204 Sb., §141 – 159, stejně jako školy základní. Na škole studuje cca 800 žáků, což je její cílová kapacita. Škola využívá možnosti výuky i na detašovaných pracovištích a těmi jsou dvě místní základní školy s velmi dobrou dopravní dostupností.

Pět stupňů výuky

Studium na Základní umělecké škole, Praha 5 - Stodůlky, K Brance 72 (dále jen ZUŠ) probíhá v pěti stupních: přípravné studium, základní studium I. stupně, přípravné studium II. stupně, základní studium II. stupně a studium pro dospělé, a to v oboru hudebním (HO), tanečním (TO), výtvarném (VO) a literárně dramatickém (LDO).

Individuální a skupinové vyučování

V jednotlivých oborech výuka probíhá formou individuálního a skupinového vyučování. Zvláštní pozornost je věnována nejen dětem talentovaným, ale i dětem průměrným a méně nadaným, které mohou vyniknout právě v některých z výše uvedených oblastí. Obsah a organizace studia u jednotlivých oborů jsou stanoveny učebními plány a osnovami, které vydalo MŠMT České republiky. Žáci přijatí od roku 2012 jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu (ŠVP).

V roce 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. Na základě tohoto dokumentu vytvořily během let 2010 a 2011 všechny základní umělecké školy v republice své vlastní školní vzdělávací programy.

Školní vzdělávací program ZUŠ Stodůlky se jmenuje „Projdi bránou umění“. Najdete v něm stručnou charakteristiku školy, její zaměření a vize, výchovné a vzdělávací strategie. Důležité jsou též kapitoly o vzdělávacím obsahu jednotlivých uměleckých oborů školy.  V nich se žáci a i veřejnost mohou informovat o studijních zaměřeních, které se na škole vyučují a jejich dílčích ročních výstupech. Školní vzdělávací program je zakončen kapitolami věnující se výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a způsobem hodnocení žáků.

Žáci, kteří nastoupili na školu před školním rokem 2012-2013 budou i nadále pokračovat ve svém vzdělávání podle platných školních dokumentů (učebních plánů a osnov) vydaných MŠMT ČR.

Přijímání žáků je možné na základě komisionálních přijímacích zkoušek v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb. Další podrobnosti o přijímání žáků ke studiu na naší škole viz v nabídce menu, odkaz Školní řád.

 

Soubory školy

Žáci své dovednosti mohou uplatnit v některém ze souborů školy. Jedná se například o lidový soubor Melodika, Dětský pěvecký soubor Stodůlky, taneční orchestr Big Band. V nedávné době vznikl na škole i akordeonový a kytarový soubor, orchestr populární hudby a komorní orchestr. Všechny tyto soubory se aktivně podílejí na uměleckém životě naší ZUŠ. Podrobněji o aktivitách těchto souborů viz v nabídce menu odkaz Soubory školy.

Veřejné akce a koncerty

Neodmyslitelnou součástí života celé školy jsou prezentace prací žáků na pravidelných žákovských a veřejných koncertech, příležitostných hudebních koncertech, divadelních vystoupeních a vernisážích výtvarných děl. ZUŠ, Praha 5 - Stodůlky, K Brance 72 navázala v této oblasti spolupráci s radnicí Prahy 13, s kluby seniorů a s dalšími kulturními domy, které umožňují žákům naší školy se aktivně podílet na kulturním životě veřejnosti městské části Praha 13. Na koncertech se uplatňuje mezioborová spolupráce. Naše škola na své propagaci spolupracuje s místním časopisem STOP, s místní TV, informuje školy a školky prostřednictvím letáčků, využívá nástěnky ve vlastní budově i na detašovaných pracovištích.

Rozvoj i mimo Prahu

V posledních letech se rozvíjí vzájemná spolupráce s žáky a pedagogy základních uměleckých škol mimo hlavní město Prahu. Škola také rozvijí partnerské vztahy se školami podobného zaměření i v zahraničí. První oficiální partnerskou školou v zahraničí ve školním roce 2010 - 2011 se stala Základní hudební škola Petar Konjović v Bělehradě.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem Základní umělecké školy je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1. Škola sídlí v Praze Stodůlkách, v ulici K Brance 72/2, 155 00 Praha 5. ZUŠ je příspěvkovou organizací, IČO: 67 361 471, telefon 235 518 336, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , webové stránky: www.zuspraha5.cz

 

Profily učitelů

Světlík Vladimír
Příčná flétna, Zobcová flétna
další učitelé →