Tisk

Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Od klasického přednesu po moderní herectví. Tak by se ve stručnosti dala charakterizovat náplň práce našeho literárně dramatického oboru.

Literárně-dramatický obor je určen pro žáky od pěti do osmnácti let, kteří mají zájem o tvořivou kolektivní dramaticko výchovnou práci. Výuka probíhá v přípravném stupni studia, v prvním, sedmiletém, stupni základního studia a ve druhém, čtyřletém stupni základního studia.

Prostřednictvím průpravných her a cvičení u žáků rozvíjíme schopnost koncentrace, fantazii, tvořivost a komunikativní dovednosti. Vedeme žáky k tomu, aby lépe poznali sebe sama a okolní svět a získávali tak dovednosti a prostředky ke kultivovanému a přirozenému sebevyjádření.

Hlavní náplní výuky jsou tvořivé dramatické hry, etudy a improvizace. Velký prostor je věnován i pohybovým, rytmickým a hlasovým hrám a cvičením, práci s literárními texty a vlastními náměty žáků. Během studia seznamujeme žáky s různými divadelními technikami a rozvíjíme jednotlivé divadelní dovednosti. Důležitou součástí výuky je i budování schopnosti kriticky nahlédnout na výsledky vlastní tvorby.

Literárně-dramatický obor se podílí na veřejných vystoupeních a koncertech pro rodiče a přátele školy. Žáci se během studia účastní různých přehlídek a soutěží.

Dovednosti a schopnosti získané při studiu žáci využijí ve všech oblastech lidské činnosti, ve kterých je třeba vysoké míry komunikačních dovedností, schopností empatie a tvořivosti (například učitelství, žurnalistika, sociální práce).

Vzdělání získané v literárně-dramatickém oboru dává žákům i základy pro další odborné studium na školách uměleckého typu.

Pedagogové literárně dramatického oboru

Ženíšková Kateřina, Mgr.,BcA.