Tisk

Dechové oddělení

 

V oddělení dechových nástrojů v současné době vyučujeme hru na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku a pozoun. Studium je rozvrženo do přípravného studia, prvního stupně základního studia (7 let) a druhého stupně základního studia (4 roky).

Nejmladším žákům, kteří chtějí studovat hru na dechové nástroje nabízíme odborně vedenou výuku hry na zobcovou flétnu. Zde se děti naučí správné technice dýchání, základům prstové techniky a postupně si upevňují základní hudební znalosti a dovednosti, jako je čtení notového zápisu, rytmické cítění a celkové hudební vnímání.

Další volba nástroje závisí na fyzických dispozicích každého žáka a také na jeho zdravotním stavu a to nejen dechového aparátu, ale i srdce, chrupu, rtů a celkové fyzické konstituci. Hra na dechové nástroje je totiž, zvláště ze začátku, velmi fyzicky náročná, proto ji, vzhledem k těmto okolnostem, doporučujeme až kolem desátého roku věku žáka.

Po zvolení konkrétního nástroje vedeme žáky k osvojování základních technických dovedností a správných návyků. Již od počátku je motivujeme k tvořivému hudebnímu projevu. Klademe důraz na soustavnou domácí přípravu a podporujeme pozitivní vztah žáka jak k nástroji, tak k hudbě a umění obecně.

S ohledem na technickou i emoční vyspělost žáků volíme literaturu z různých historických stylových období. V repertoáru nechybí také skladby jazzové a moderní. Kromě sólové hry nabízíme žákům možnost zapojit se do různých komorních uskupení, souborů, tanečního orchestru a podobně. Naši žáci pravidelně vystupují na školních interních i veřejných koncertech, své dovednosti také uplatňují v zájmových aktivitách mimo školu, jako je hra v amatérských souborech a kapelách. Pokud projeví hlubší zájem o studium hudby, připravujeme je na přijímací zkoušky na umělecké školy.

 

Galerie obrázků

Pedagogové dechového oddělení

Bárová Simona, Mgr.

Řeřicha Jan, DiS.

Světlík Vladimír

Štěpánek Eduard, DiS.

Orcígr Ivan, Mgr.

Studničný Michal

Pečiva Robert, dipl.um.

Podsedníková Tereza, BcA.

Kadlecová - Lahodná Jana, MgA., Ph.D.

Chudoba Jiří, DiS.