Tisk

Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor je nejstarším oborem na naší škole a tradičně čítá největší počet žáků, kteří se vzdělávají na naší škole. Hudební obor nabízí možnost hry na širokou paletu hudebních nástrojů, od klávesových, přes strunné, dechové až po přirozený pěvecký projev lidského hlasu.

Hudební obor zahrnuje v sobě a kombinuje dvě hlavní obsahové formy hudebního vzdělávání a to hudební interpretaci a tvorbu s hudební recepcí a reflexí v nejrozmanitějších formách. Z tohoto důvodu i výuka v tomto oboru probíhá dvojí formou a to individuální a skupinovou.

Přípravná hudební výchova

Studium v hudebním oboru by mělo správně začínat již v útlém věku dítěte kolem 5. roku, a to přípravnou hudební výchovou (PHV). Délka přípravného studia na naší ZUŠ může obsahovat jeden až dva ročníky. Přípravná hudební výchova pomáhá dítěti nacházet cestu světem hudby, jejího názvosloví a zápisu, pomáhá rozvíjet jeho přirozenou schopnost intonace a rytmického cítění. Na základě říkadel a jednoduchých lidových písní rozvíjíme a prohlubujeme paměť, hudební představivost, intonaci a také spojení melodie, rytmu a pohybu. S pomocí Orffova instrumentáře se snažíme v žácích probouzet elementární improvizační schopnosti a také schopnost osobitého sebevyjádření.

Hudební nauka

Kromě individuálních hodin hry na daný hudební nástroj, kde jsou žáci vedeni k poznání umění hudební interpretace a tvorby, je povinnou součástí studia v hudebním oboru  i předmět hudební nauky. Studium hudební nauky je nezbytné pro pochopení hudby jako umění v celku.

Hudební nauka je předmět kolektivní výchovy zabývající se podstatou hudby a jejího působení na člověka. Je zaměřena na vnímání hudby, její strukturu, zákonitosti a formy. Je nedílnou součástí vzdělávání v hudebním oboru na základní umělecké škole.

Cílem předmětu je probouzet u dětí všeobecný zájem o hudbu, rozvíjet jejich hudebnost (hudební sluch, rytmické cítění, hudební představivost a paměť) a seznamovat je s hudební teorií, která slouží především pro potřeby nástrojové hry. Součástí předmětu je také snaha naučit žáky chápat hudební řeč. Všechny tyto složky aktivizují a zdokonalují hudební cítění.

Výuka hudební nauky je strukturována do tří vzájemně se prolínajících okruhů:

Hudební teorie - nauka o hudební struktuře (notový zápis, intervaly, stupnice, akordy) a hudební názvosloví

Praktické hudební dovednostizápis rytmu a melodie podle sluchu, zpěv z notového zápisu, transpozice melodie apod.

Všeobecný hudební rozhled – seznámení se základy dějin hudby, různými hudebními styly a žánry, skladateli a jejich díly, poslech skladeb, nauka o hudebních nástrojích, nástrojových skupinách, základy harmonie a hudebních forem.

Organizace vyučování vychází především ze společné aktivity učitele a žáků. Vedeme žáky k pěvecké, instrumentální, poslechové i hudebně pohybové činnosti v souladu s jejich přirozeným fyziologickým, emocionálním rozvojem.

Pedagogové hudebního oboru

Brožová Eva

Kadlecová - Lahodná Jana, MgA., Ph.D.

Havrda Vojtěch, DiS.

Pečiva Robert, dipl.um.

Orcígr Ivan, Mgr.

Sedláková Kristýna, M.Mus.

Jiráňová Jana

Studničný Michal

Dvorská Zdenka

Vrána Tomáš, BcA.

Pawlowská Marie, MgA.

Křováček Štěpán, DiS.

Urazajeva Gulnara

Mlejnek Václav, Mgr.

Procházková Milada, MgA.

Světlík Vladimír

Podsedníková Tereza, BcA.

Maceček Jan, MgA.

Štěpánek Eduard, DiS.

Dlouhý Radek, Mgr., Ph.D.

Chudoba Jiří, DiS.

Novaković-Vitas Dragana, Mgr.

Krobová Jarmila

Řeřicha Jan, DiS.

Bárová Simona, Mgr.

Karez Milada, Bc.

Minářová Marie, BcA.